Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en leveringen door Impact Opleiding & Training te Wijchen (hierna te noemen “Impact”).

Artikel 2. Inschrijven

Inschrijving op een door Impact aangeboden opleiding, workshop of training, geschiedt door (online) aanmelding op de website www.impact.nu.
Het inschrijfformulier op de website dient volledig ingevuld te worden. Het formulier kan tevens geprint worden en per post worden opgestuurd naar Impact Opleiding & Training, Weegbree 34, 6601 HC Wijchen of (gescand) per email naar info@impact.nu.

Op het moment, waarop Impact een bevestiging stuurt van de inschrijving voor één of meer opleidingen, komt de overeenkomst voor deelname aan die opleiding(en) tot stand.

Artikel 3. Registratie persoonsgegevens

De deelnemer, die zich aanmeldt voor deelname aan een door Impact aangeboden opleiding, workshop of training geeft met verzending van de inschrijving via de website of per post, toestemming aan Impact om de op de aanmelding vermelde persoonsgegevens en de tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verkrijgen persoonsgegevens te verwerken en op te slaan, zowel voor het doel van de uitvoering van de overeenkomst, als voor het (administratieve) beheer, waaronder interne en statistische doeleinden.
Met het verwerken en opslaan van persoonsgegevens zal Impact zich te allen tijde houden aan de door de wetgever en/of accrediterende instanties voorgeschreven regels.
De deelnemer heeft het recht bij Impact inzage te krijgen welke gegevens over de betrokken deelnemer zijn geregistreerd, en om correctie of verwijdering daarvan te verlangen.

Artikel 4. Aanmelding deelnemer

De overeenkomst komt tot stand met de deelnemer die op het inschrijfformulier, dat door Impact is ontvangen via de website, per post of (gescand) per email, wordt vermeld, tenzij door Impact anders, met een opdrachtgever die de deelnemer aanmeldt, wordt overeengekomen (zoals met werkgevers, verzekeraars, banken, en/of organisaties, die meerdere deelnemers tegelijk aanmelden).

Voor deelnemers die inschrijven in een open groep geldt een kosteloze bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd is altijd beperkt tot twee dagen voor aanvang van de betreffende opleiding.
Voor elke deelnemer dient een afzonderlijke inschrijving te worden verricht, tenzij anders wordt overeengekomen met Impact (zoals bij incompany opleidingen en -trainingen). In dat geval verzorgt Impact een aanmeldingslijst die door opdrachtgever ingevuld dient te worden.

Deelnemers die zich inschrijven voor een opleiding, workshop of training, geven daarmee tevens te kennen te voldoen aan de eventuele aan de opleiding, training of workshop gestelde inschrijvings- en/of diplomaeisen.
Indien een opdrachtgever meerdere deelnemers aanmeldt, geeft deze daarmee te kennen dat de aangemelde deelnemers voldoen aan de eventuele aan de opleiding, training of workshop gestelde inschrijvings- en/of diplomaeisen.

Artikel 5. Prijzen

De prijzen van de opleidingen, trainingen en workshops, die worden verzorgd door Impact staan gepubliceerd op de website www.impact.nu. De vermelde bedragen gelden per individuele deelnemer en zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.
De prijzen van de opleidingen, trainingen en workshops zijn altijd inclusief lesmaterialen. Bij opleidingen, trainingen en workshops met een duur van één dagdeel of korter dan één dagdeel, is in de prijs inbegrepen koffie en thee.

Bij opleidingen die langer duren dan één dagdeel is tevens in de prijs inbegrepen koffie, thee, frisdrank en een lunch.
Voor opleidingen, trainingen en workshops, waarbij tevens een avondgedeelte in het programma zit, geeft Impact per opleiding duidelijk vóóraf aan de inschrijving te kennen of wel of géén diner in de prijs is inbegrepen.

Artikel 6. Facturering en betaling

Door inschrijving verplicht de deelnemer of andere opdrachtgever zich tot betaling van het volledige deelnemersgeld en de kosten van (eventuele) aanvullende arrangementen, die niet uitdrukkelijk bij de prijs van de opleiding, training of workshop zijn inbegrepen.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer of andere opdrachtgever de factuur van de opleiding, training of workshop op het door de deelnemer of andere opdrachtgever opgegeven adres. De factuur is tevens de bevestiging van inschrijving, tenzij reeds eerder een bevestiging verstuurd is.

De factuur dient te worden voldaan bij inschrijving (via ideal), dan wel, in overleg met Impact, uiterlijk één week vóór aanvang van de bijeenkomst.

Het volledige factuurbedrag dient door Impact te allen tijde de dag vóór de bijeenkomst te zijn ontvangen. Indien het volledige factuurbedrag op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst niet door Impact is ontvangen, heeft Impact het recht de deelnemer uit te sluiten van deelneming aan de opleiding, training of workshop. Hiermee wordt de deelnemer of andere opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ontslagen.

Artikel 7. Annulering door klant

De klant heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en geschiedt onder de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot vier weken vóór de bijeenkomst wordt door Impact € 35,- aan kosten
in rekening gebracht;

Bij annulering binnen vier weken vóór de bijeenkomst is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken vóór de bijeenkomst of indien de deelnemer niet aanwezig is bij de opleiding, training of workshop is het volledige factuurbedrag verschuldigd. In dat geval zal door Impact bekeken worden of een soortgelijke
bijeenkomst aan de deelnemer kan worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Artikel 8. Vervanging

De deelnemer kan, bij verhindering van deelname, een andere deelnemer laten deelnemen aan de bijeenkomst, waarvoor de deelnemer is ingeschreven. In dat geval dient de deelnemer zorg te dragen voor inschrijving van de nieuwe deelnemer, uiterlijk twee dagen vóór de bijeenkomst, per email of per post. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden wélke deelnemer wordt vervangen. Bij tijdige vervanging van een deelnemer worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Annulering door Impact

Impact heeft het recht om, bij een te gering aantal inschrijvingen, een opleiding, training of workshop uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, in overleg met de deelnemer of opdrachtgever, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het voor dié bijeenkomst betaalde de factuurbedrag.

Artikel 10. Omboeken

Het omboeken van een ingeschreven deelnemer naar een latere soortgelijke opleiding, training of workshop is mogelijk tot twee weken vóór de bijeenkomst. De omboeking is uitsluitend mogelijk met een kortere termijn, indien in overleg met- en goedgekeurd door Impact. Bij omboeking wordt door Impact € 35,- kosten in rekening gebracht.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Impact voor enig verlies of schade (zowel zaak- als letselschade), ontstaan in verband met het verloop en-/of de inhoud van een opleiding, training of workshop, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door handelen of nalaten door de directie, medewerkers of freelance docenten, in dienst van Impact. Iedere aansprakelijkheid van Impact voor schade door diefstal van goederen is uitgesloten.

Artikel 12. Studiematerialen en intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom met betrekking tot de studiematerialen (zoals syllabi, casuïstiek, presentaties ed.) berust bij Impact. Indien Impact studiematerialen betrekt bij een andere leverancier, dan berust het intellectuele eigendom bij de betreffende leverancier.
De deelnemer of opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de ontvangen studiematerialen door de ingeschreven deelnemer(s) zelf te laten gebruiken. Het is de deelnemer of andere opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de studiematerialen op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of aan enige derde ter beschikking te stellen. Dit verbod geldt tevens voor digitaal geleverde studiematerialen in welke vorm dan ook, met dien verstande dat deze door de deelnemer(s) mag worden opgeslagen voor eigen gebruik, in hun eigen persoonlijke omgeving.

Artikel 13. Vragen

Vragen over opleidingen, trainingen en workshop zullen, voor zover mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen worden beantwoord. Indien niet aan deze termijn kan worden voldaan, geeft Impact hierover bericht met een indicatie wanneer een antwoord op de vraag verwacht kan worden.

Artikel 14. Klachten

Een deelnemer, die een klacht heeft over een door Impact verzorgde opleiding, training of workshop, dient deze klacht schriftelijk, binnen vier weken nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, te sturen naar de directeur van Impact Opleiding & Training, Weegbree 34, 6601 HC Wijchen.

Door de directeur van Impact wordt de klacht in behandeling genomen. Binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht door Impact, ontvangt de deelnemer of andere opdrachtgever van de directeur van Impact bericht over zijn beslissing op de klacht.
Indien de deelnemer of opdrachtgever zich niet kan vinden in de beslissing van de directeur van Impact, kan deze in beroep gaan bij een beroepscommissie, onder leiding van de heer mr. B. de Hond, als notaris verbonden aan notariskantoor M. van Hövell te Wijchen.

Deze beroepsprocedure is voor deelnemers en opdrachtgevers op te vragen bij de Impact.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Overeenkomsten tussen Impact Opleiding & Training en de deelnemer of andere opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, dienstverlening of leveringen door Impact, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens verwijzing en cassatie conform Nederlands burgerlijk procesrecht.

Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden

Impact heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gelden uitsluitend voor nieuwe overeenkomsten, die worden afgesloten nádat deze gewijzigde voorwaarden op de website van Impact (www.impact.nu) zijn gepubliceerd.

Artikel 17. Informatie op website

Alle informatie op deze website (www.advieskwaliteit.nu) is onder voorbehoud van wijzigingen in de opleidingsprogramma’s met betrekking tot de data, de prijzen en locaties.

Onze klanten

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.